A webhely hirdet?si ir?nyelvei

a webhely olyan ir?nymutat?sokat hozott l?tre, amelyek a weboldalon a Rekl?m k?l?nb?z? szempontjainak kezel?s?re ir?nyulnak. Az ir?nymutat?sok k?z?tt szerepelnek a fogyaszt?knak sz?l? weboldalak ?s mobilalkalmaz?sok is. A fogyaszt?knak sz?l? weboldalakat ?s mobilalkalmaz?sokat rekl?mh?l?zatok hat?rozz?k meg, ?s a hirdet?si h?l?zatok ?ltal meghat?rozott felhaszn?l?i ?rdekl?d?si k?r?n alapulnak.

A hirdet?si ir?nyelvben tal?lhat? ir?nymutat?sok sz?mos olyan k?rd?st fednek le, mint p?ld?ul a hirdet?sek m?dia ?ltali j?v?hagy?sa, a hirdet?sek megjelen?t?se a webhelyen, valamint az oldalon tal?lhat? hirdet?sek elt?vol?t?sa. Csak a helysz?nen dolgoz? szem?lyzet kapja meg a m?rlegel?si jogk?r?t, hogy megtegye ezt a m?veletet. A m?dia felel?ss?ge a politika ?rtelmez?se ?s v?grehajt?sa. a webhelynek jog?ban ?ll b?rmikor megv?ltoztatni a hirdet?si politik?t, ha sz?ks?gesnek tartja.

A k?vetkez? ir?nyelvek a hirdet?si ir?nyelvek

A webhely kiz?r?lagos hat?sk?rrel rendelkezik a hirdet?s t?pus?nak meghat?roz?s?ra, amelyet a weboldalon elfogadnak ?s megjelen?tenek. Fontos megjegyezni, hogy a weboldalon k?zz?tett hirdet?sek nem azok a v?llalatok, amelyek a hirdetett term?kek vagy szolg?ltat?sok gy?rt?s?val, terjeszt?s?vel vagy rekl?moz?s?val foglalkoznak.

A webhely nem fogadja el a nem pontos hirdet?seket. A Rekl?mnak pontosnak ?s szakmai m?don kell eleget tenni.

Nem enged?lyezett hirdet?si kateg?ri?k

A webhely nem fogad el illeg?lis vagy „kifog?solhat?” term?keket. A weboldal fenntartja mag?nak a jogot, hogy meghat?rozza, mit tart „kifog?solhat?” term?knek.

  • A szem?lyes okokra alapozott diszkrimin?ci?t, illetve a szem?ly vagy egy szem?ly csoportj?nak nevets?gess? tev? anyagokat nem fogadj?k el.
  • Az alkohollal kapcsolatos hirdet?sek nem fogadhat?k el.
  • A csal?rd, f?lrevezet? vagy t?mad? anyagok nem fogadhat?k el.
  • A 13 ?ven aluli gyermekek tartalm?t ir?ny?t? anyagok nem fogadhat?k el.
  • A pornogr?f tartalom nem fogadhat? el.
  • A m?di?t vagy az „M” min?s?tett videoj?t?kok vagy tartalmak kateg?ri?it elutas?tott ?zeneteket nem fogadj?k el.
  • Nem elfogadhat? term?kek vagy szolg?ltat?sok nem fogadhat?k el
  • Az olyan ?zeneteket ?s m?di?t, amelyek nem tartalmaznak bizony?t?kot, nem fogadj?k el.
  • A megadott ter?letet meghalad? hirdet?si egys?gek nem fogadhat?k el

A webhely tov?bb? k?l?nbs?get tesz a rekl?m, a szponzor?lt tartalom ?s a szerkeszt?i tartalom k?z?tt. Ennek eredm?nyek?nt mindegyik tartalomt?pust k?l?n?ll?, k?l?nb?z? ir?nyvonalakkal rendelkez? entit?sk?nt kezelik.

Miut?n az olvas? az egyik hirdet?sre kattint, az adott webhelyhez tartoz? relev?ns szponzor?lt tartalomter?lethez kapcsol?dik.

A weboldal fenntartja mag?nak a jogot, hogy meghat?rozza, hogyan jelennek meg a keres?si eredm?nyek b?rmely kulcssz?val vagy t?m?val kapcsolatban. A tartalom megjelenik a forr?ssal egy?tt. A szponzor?lt tartalmat ilyen m?don kell c?mk?zni, ?s ugyanazok az ir?nymutat?sok vonatkoznak m?s inform?ci?ra is, amelyet sz?rtek.

A webhely tov?bb? k?veti azokat a szab?lyokat ?s ir?nymutat?sokat, amelyeket a Google hirdet?sek tartalmaznak, ?s ?sszekapcsolj?k a megfelel? webhelyekkel.

A harmadik f?l tartalma meg kell felelnie a hirdet?si ir?nyelveknek, mik?zben a c?mk?z?si tartalmat a webhely ?ltal meghat?rozott ir?nyelv szab?lyozza. A hirdet?s nem sz?nd?kozik k?zvetlen kapcsolatot l?tes?teni b?rmely olyan el?rhet?s?gi inform?ci?val, mint p?ld?ul a regisztr?ci?s vagy e-mail r?gz?t?si oldal.

A weboldal fenntartja mag?nak a jogot, hogy j?v?hagyja a rekl?mok k?zz?t?tel?t. a webhely b?rmikor elfogadhatja, elutas?thatja, t?r?lheti vagy elt?vol?thatja a hirdet?st. Gyors ?rtes?t?st kapunk t?rl?s, elt?vol?t?s vagy elutas?t?s eset?n.

A hirdet? k?teles betartani a honlapra vonatkoz? valamennyi hazai ?s k?lf?ldi jogszab?lyt. A jogszab?lyok magukban foglalhatj?k azokat a legend?kat, nyilatkozatokat ?s k?zz?t?teleket, amelyek jogi c?lokb?l sz?ks?gesek.

A rekl?mnak nem kell tartalmaznia c?mk?ket, pixeleket, flash t?rol?kat vagy b?rmilyen m?s olyan szoftvert, amely inform?ci?kat gy?jt. A cookie-kat, beaconokat vagy egy?b inform?ci?t kisz?rj?k, hogy megv?dj?k a h?l?zatot minden fenyeget?st?l. „