Fontos

Az e weboldalon szerepl? inform?ci?k kiz?r?lag kifejezetten oktat?si c?lokat szolg?lnak. A webhelyen kifejezett tan?csok, ?tletek ?s n?zetek nem helyettes?thetik az orvos ?ltal ny?jtott val?di tan?csokat.

B?r a szerz?k ?s a kiad?k minden t?l?k telhet?t megtettek annak ?rdek?ben, hogy a weboldalon tal?lhat? inform?ci?k pontosak legyenek, a tudom?nyos elm?let ?s a kieg?sz?t? elemz?s term?szete fluktu?ci?t ?s v?ltoz?st jelent. ?gy nem garant?lhatjuk a weboldalon szerepl? t?nyek teljes pontoss?g?t.

Ennek eredm?nyek?nt sem a szerz?k, sem a weboldalak megjelen?t?i nem v?llaltak felel?ss?get a kimaradt, hi?nyos vagy keltezett anyagok?rt.

Tov?bb? a szerz?k ezen a weboldalon nem v?llalnak felel?ss?get azok?rt a helyzetek?rt, amelyekben az olvas? k?l?nb?z? eredm?nyeket ?r el a vegyszer haszn?lat?t?l, mint amit a k?zik?nyvek tartalmaznak. Mivel a k?ls? v?ltoz?k ?s az egy?ni t?nyez?k gyakran megv?ltoztatj?k az adott kieg?sz?t?s hat?konys?g?t, az eredm?nyek v?ltozhatnak.

Felel?ss?g kiz?r?sa:

A weboldal olvas?sakor minden olyan kock?zatot v?llal, amely kapcsolatban ?ll az adott tan?csad?ssal, adatokkal ?s javaslatokkal, azzal a teljes k?r? meg?rt?ssel, hogy ?n kiz?r?lagosan felel?s az?rt, hogy b?rmi is bek?vetkezhessen, amely ezen inform?ci?k b?rmilyen m?don t?rt?n? cselekv?s?b?l ad?dhat, f?ggetlen?l a tan?cs ?rtelmez?s?t?l.

Webhely: jogi nyilatkozat ?s felel?ss?gbiztos?t?si nyilatkozat

A webhely olyan webhely, amely ?tfog? elemz?st, ?tmutat?kat ?s ?ttekint?seket ny?jt a vil?gszerte n?pszer?bb kieg?sz?t?k forgalmaz?s??rt. A 2018-as fogyaszt?s n?vel?se ?s kock?zata miatt egyre fontosabb? v?lt, hogy szervezet?nkk?nt vil?goss? tegy?k jogi n?zeteinket, k?telezetts?geinket ?s k?telezetts?geinket.

Az ?zleti tev?kenys?g term?szete, az emberek oktat?sa, megk?veteli, hogy az olvas?ink ne csak azt ?rts?k meg, amit csin?lunk, hanem azt is, hogy ez a feladat az amerikai ?s a nemzetk?zi jog sz?lesebb hat?k?r?be illeszkedik. Mint ilyen, ez az ?tmutat? felv?zolja a Site jogi k?telezetts?geit, kimutat?sait ?s k?telezetts?geit.